กองสวัสดิการสังคม

อัตรากำลังสำนักงานกองสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด


นายปรีดี ดำคำ
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

 

ตำแหน่งว่าง
(นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.)

 


นางสาวนิชาภา มงคลแก้ว
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)