กองสวัสดิการสังคม

อัตรากำลังสำนักงานกองสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด


นายปรีดี ดำคำ
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

 

นางสาวพิมพ์ประศร  ศิริชมภู
(นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

 


นางสาวนิชาภา มงคลแก้ว
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)