กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

อัตรากำลังสำนักงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด


นางสาวจันทร์ทิพย์  คำสงค์
(ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)


นางลุน มุงคุณ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)


นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์
(ครู คศ.2)


นางสมศรี ลีนาลาด
(ครู คศ.2)


นางกิ่งแก้ว ซาตัน
(ครู คศ. 2)


นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ
(ครู คศ.2)


นางมุ่งหมาย วงค์คำจันทร์
(ครู คศ.2)


นางสาวกชพร แสนสุริวงค์
(ครู คศ.1)


นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์
(ครู คศ.1)


นางนิตดา เสนาคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางอุบล เกื้อปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางตุ้มทอง โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวพัฒนา กาพรมวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)