กองคลัง

อัตรากำลังสำนักงานกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด


นางกรกมล ใยพันธ์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นางสำรวย จวนรุ่ง
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)


นางสาวมัจฉา ผาด่านแก้ว
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ)


นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
(เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)


นางเทพนม เสนจันตะ
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)


นางสาวดรุณี ยะตะโคตร
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้)


นางสาวนันทพร วงค์คำจันทร์
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ)


ตำแหน่งว่าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)