ยุทธศาสตร์พัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตำบลยอดชาด

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

*******************

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชน

- ส่งเสริมด้านการแข่งขันกีฬา นันทนาการ

- อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

- ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

- จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

- ส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

- จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง

- สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ฟื้นฟู/อนุรักษ์/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชน

- ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการเมืองและการจัดการองค์กร

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

- พัฒนา ปรับปรุง องค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  6

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

- สนับสนุนงบประมาณในด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

- สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์