พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

***********************

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและเชื่อมโยง

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  สมดุลและยั่งยืน  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การกีฬาและนันทนาการ

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

พันธกิจที่ 6  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการปกครอง  ให้กับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงบการบริหาร จัดการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

พันธกิจที่  7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนน่าอยู่

พันธกิจที่  8 การจัดสวัสดิการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ