นโยบายและแผน

แผนพัฒนาการศึกษาสีปี 2561 – 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563