เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

ข้อมูลด้านการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน  ๒๐.๑๖๗  ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ  จำนวน  ๒,๐๐๐  ไร่

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน  ๒  แห่ง

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค)

ฝาย จำนวน ๔ แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน   ๒  แห่ง

บ่อบาดาล  จำนวน  ๗๖  แห่ง

ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  ๗  แห่ง

คลองชลประทาน (ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) จำนวน  ๒ แห่ง