สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา

 2. โรงเรียนบ้านหนองแคน

 3. โรงเรียนบ้านหนองบึง

 4. โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง

 โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่

 • โรงเรียนยอดชาดวิทยา  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๖ แห่ง

 1. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๑

 2. บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓

 3. บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔

 4. บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕

 5. บ้านผักขะย่า หมู่ที่ ๖

 6. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๒

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑.๒

 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓

 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔

 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธาราม หมู่ที่ ๕.๖.๗

สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน - แห่ง

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง

 • สถานพยาบาลของเอกชน จำนวน -  แห่ง

 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน -  แห่ง

 • อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

อาชญากรรม

 • สถานีตำรวจ จำนวน -  แห่ง

 • สถานีดับเพลิง จำนวน  -  แห่ง

 • ศูนย์ อปพร.  จำนวน ๑  แห่ง

 • หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบล จำนวน ๑  แห่ง

ยาเสพติด

การสังคมสงเคราะห์

 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๖๓๗ คน

 • เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๗๘ คน

 • เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓ คน