ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

                                               

ประเพณีและงานประเพณี

ชาวตำบลยอดชาด มีประเพณีที่สำคัญ  ได้แก่  บุญกฐิน  บุญพระเวส บุญเดือนสาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

ชาวตำบลยอดชาด มีภาษาที่เป็นภาษาประจำถิ่นคือ  ภาษาลาว  ไทกะเลิ่ง  ไทญ้อ

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ชาวตำบลยอดชาดมีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก คือ  ข้างกล้อง  งอก  ผ้ามัดหมี่