ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

ตำบลยอดชาดมีพื้นที่การเกษตร  ๒๐.๑๖๗  ไร่
มีจำนวนครัวเรือน ๑,๓๐๓ ครัวเรือน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันสำประหลัง ยุคาลิปตัส

 

การประมง

นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพการประมง เป็นบางส่วน

 

การปศุสัตว์

นอกจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงโคขุน และโคแม่พันธ์ เป็นอาชีพเสริมจากการทำอาชีพเกษตรกรรม

 

การบริการ

ธนาคาร จำนวน  -  แห่ง

โรงแรม  จำนวน   -   แห่ง

ปั๊มน้ำมัน  (ปั๊มหลอด) จำนวน  ๑๓  แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  ๓  แห่ง

โรงสีข้าว  จำนวน  ๓๖  แห่ง

ร้านขายของชำ  จำนวน   ๕๔  แห่ง

ศูนย์สาธิตการตลาด   จำนวน  ๑  แห่ง

 

การท่องเที่ยว

อุตสาหกรรม

ตำบลยอดชาดมีโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน ๑  แห่ง

 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพแม่บ้านทอผ้า จำนวน  ๗  กลุ่ม สมาชิก ๑๒๔  คน

กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน จำนวน   ๑  กลุ่ม  สมาชิก  ๒๘๗ คน

กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมูแม่พันธุ์  จำนวน  ๑  กลุ่ม  สมาชิก  ๑๒     คน

กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จำนวน   ๓  กลุ่ม  สมาชิก  ๑๓๔  คน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน   ๗  กลุ่ม  สมาชิก  ๒๘๐ คน

กลุ่มจักสาน จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก   ๒๐   คน

 

แรงงาน