ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์อนุญาต)จำนวน ๑ แห่ง

สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ) จำนวน  - แห่ง 

การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

การประปา

ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง

โทรศัพท์

สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์) จำนวน ๓ แห่ง