ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

มีจำนวนครัวเรือน

จำนวน     ๑,๓๐๓  หลังคาเรือน

ประชากร

จำนวน   ๕,๐๑๒  คน

ประชากรชาย

จำนวน   ๒,๕๐๖  คน

ประชาชนหญิง

จำนวน    ๒,๕๐๖ คน

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

๑.       อายุแรกเกิด -  ๑ ปี

๒.     อายุ ๕ –  ๑๘  ปี

๓.      อายุ  ๑๙ –๕๙  ปี

๔.      อายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป

 

๑๓๔

๔๙๔

๑,๖๐๒

๒๗๖

๑๓๔

๔๙๐

๑,๕๔๐

๓๔๒

๒๖๘

๙๘๔

๓,๑๔๒

๖๑๘