ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ

ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน  ๓  แห่ง

บึง,หนองและอื่นๆ  จำนวน   ๒๑  แห่ง

 ป่าไม้

สภาพป่าไม้ป่าเต็งรัง

ภูเขา

 -

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

-