ด้านการเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง

ตำบลยอดชาดมีเขตการปกครอง  จำนวน   ๗  หมู่บ้าน

 

การเลือกตั้ง

ตำบลยอดชาด  มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด  คือการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ  เมือวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙