ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔ ปี

( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  1.  ด้านกายภาพ

  2. ด้านการเมือง/การปกครอง

  3. ประชาชน

  4. สภาพทางสังคม

  5. ระบบบริการพื้นฐาน

  6. ระบบเศรษฐกิจ

  7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

  8. ศาสนา ประเพณี วัฒณธรรม

  9. ทรัพยากรธรรมชาติ

  10. อื่นๆ