กิจกรรมภายในชุมชน

มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและองค์การให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการผสมผสานประชารัฐ

วิสัยทัศน์

การเกษตรรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีพลานามัยที่สมบูรณ์

เว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง