มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและองค์การให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการผสมผสานประชารัฐ

งานประเพณี

งานประเพณีที่สร้างขึ้นมาให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม

กิจกรรมภายใจชุมชน

ทุกปีที่องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกันชุมชน

พัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดได้ร่วมกันกับชุมชนพัฒนาทำความสะอาดชุมชน

วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
นโยบาย
เป้าหมาย

กิจกรรมภายในองค์กร

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด  มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา  จำนวน 1 คัน 

กิจกรรมภายในชุมชน